Stora förbränningsanläggningar

Emissionsmätningar, kontroll av mätsystem och villkorskontroller enligt gällande föreskrifter och standarder.

Emissionsmätningar för stora förbränningsanläggningar

​​​​​Hos Milljömätarna finns ett komplett erbjudande av olika mättjänster för miljöuppföljning, villkorskontroll och emissionsmätningar. Du får också hjälp med att stämma av och kontrollera att din verksamhets automatiska mätsystem motsvarar kraven. Vi har lång erfarenhet av emissionsmätningar vid stora förbränningsanläggningar. Hos oss får din verksamhet en kunskapsbank med bred erfarenhet och expertis, men också en oberoende partner som följer miljöutvecklingen både inom Sverige och EU. ​​​​​

Vilka Emissionsmätningar behövs vid en stor förbränningsanläggning?

Verksamheter med en, eller flera, stora förbränningsanläggningar behöver kvalitetssäkra egna mätresultat enligt standarden ”Utsläpp och utomhusluft – Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem”, SS-EN 14181. Verksamheten ska också följa förordningen SFS 2013:252 som ställer krav på vad som ska mätas, följas upp och rapporteras.

Idag har vi även EU-gemensamma krav för verksamheter som omfattas av industridirektivet. Till det kopplas branschspecifika krav i BAT-dokument. Det i sin tur ställer krav på BAT-mätningar. Vi erbjuder också få hjälp med kontrollmätningar av parametrar som inte mäts i verksamhetsutövarens egna mätsystem. Det kan till exempel vara  metaller, men även andra ämnen kan vara aktuella. Mätningarna utförs normalt två gånger per år. Vid helt nya anläggningar görs mätningar fyra gånger under det första året som anläggningen är i bruk.

Vill du veta mer eller diskutera vilka mätningar behövs för din verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Vad är en stor förbränningsanläggning?

Enligt Naturvårdsverket definieras en stor förbränningsanläggning när en anläggning har en sammanlagd installerad och tillförd effekt på 50 megawatt eller mer. Det finns cirka 150 stora förbränningsanläggningar i Sverige idag. Genom åren har Miljömätarna fått förtroendet att hjälpa flera verksamheter med stora förbränningsanläggningar att utföra emissionsmätningar och kalibreringar av automatiska system. Det gör att vi har kunskap din verksamhet kan dra nytta av. 

Ackreditering hos SWEDAC och en erfaren partner i Miljömätarna

Miljömätarna är sedan början av 1993 ackrediterade av Swedac för att utföra mätningar och provtagningar på de vanligaste parametrarna. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt svensk lag. Laboratoriet hos Miljömätarna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025.

Ackrediteringens omfattning hos Miljömätarna har efter hand utökats och omfattar i idag:
Direktvisande instrument: NOx, CO2, O2, CO, SO2, N2O, TOC och rökgasflöde (dynamiskt tryck)
Provtagning: stoft, fukt, SO2, SO3, HCl, HF, HBr, Hg-tot, NH3, metaller och dioxiner
Utöver dessa finns ackreditering för: QAL2, AST, jämförande mätning, temperatur och beräkning av rökgasflöde

Vill du veta mer? Kontakta oss för rådgivning!

Vill du veta mer?

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Referenser inom stora förbrännings-anläggningar

Möt några av de verksamheter ​​​​​​​som är uppdragsgivare åt oss.