Jämförande NOx-mätningar

Mätningar av kväveoxider för NOx-miljöavgift enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

Behöver din verksamhet en NOx-mätning?

Förbränningsanläggningar för el- och värmeproduktion, där minst 25 GWh per år produceras, omfattas av NOx-avgiftssytemet. NOx-avgiften är en miljöavgift på utsläpp av kväveoxider som rör energiproduktion. Årliga emissioner ska deklareras till Naturvårdsvereket och systemet kräver att det varje år ska utföras en jämförande mätning, för att kontrollera att verksamhetens eget mätsystem fungerar korrekt.

Miljömätarna hjälper till med jämförande mätningar

Hos oss kan du få hjälp med att göra jämförande mätningar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:13). Miljömätarna har lång erfarenhet och kunskap om att stötta företag och verksamheter med emissionsmätningar. Det innebär att du får hjälp av ett ackrediterat laboratorium som samlar in korrekta rådata och månar om att presentera utvärderingar på ett så tydligt sätt som möjligt.  

Kväveoxidavgiften för minskade utsläpp – är din verksamhet en av vinnarna?

Med NOx-avgiften finns ett lagstadgat incitament för att minska utsläpp av kväveoxider. Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer och är farligt för både människor och natur. Kväveoxider påverkar andningsorganen, speciellt de människor som lever med astma eller andningsbesvär drabbas, men utsläpp av kväveoxid bidrar även till försurning av vattendrag, skogsmarker och jord. Det är också en bidragande faktor till övergödning. Inrikestransporter och industrin är två stora källor till utsläpp av kväveoxider.

Med hjälp av kväveoxidavgiften har dock utsläppen från industrier och industriella processer minskat med cirka hälften sedan 1990. NOx-avgiften är ett ekonomiskt incitament för att inte bara nå de nivåer som anges i miljötillstånd, utan även bidra till ytterligare sänkningar. Alla verksamheter som omfattas av NOx-avgiften betalar en av avgift på 50 kr per kilogram kväveoxider som släppts ut under året. Intäkterna av avgiften återbetalas sedan i förhållande till hur mycket energi som anläggningen producerat samma år. Producerar du energi till låga utsläpp är din anläggning en vinnare!

Hur går en jämförande NOx-mätning till?

Mätningarna ska alltid utföras av ackrediterat laboratorium. Mätningar tar normalt minst tio timmar. Undantag finns, och det gäller oftast gas- eller oljeledning eller om du har ett  växlande mätsystem. Vill du veta mer om vad som gäller för detta är det bara att kontakta oss. Mätningarna omfattar NOx, NO, O2 och gastemperatur. Vi kontrollerar även verksamhetens rökgasflöde, via mätning eller beräkning.

Värden från verksamhetsutövarens mätsystem och kontrollmätsystemet jämförs sedan mot varandra och kraven i NFS 2016:13. Du får en rapport på alla mätdata och en genomgång av vad resultaten visar. Rapporten ska sedan skickas in till Naturvårdsverket för godkännande. Med en godkänd jämförande NOx-mätning är verksamhetens mätsystem för att beräkna och kunna redovisa era utsläpp gällande NOx-avgiften klar att användas.

Viktigt att veta om mätningar av NOx-utsläpp

Kväveoxidavgiften ligger under skatteförfarandelagen och Naturvårdsverket har rätt och möjlighet att när som helst undersöka system och programvaror som används för att mäta verksamheters emissioner. Det kan göras vid exempelvis deklarationsgranskning och revisionsbesök.

Vilken lagstiftning bygger NOx-avgiften på?

NOx-avgiften rör verksamheter som omfattas av lag (1990:613). Den som är skyldig att betala avgift ska vara registrerad hos Naturvårdsverket. Deklarationen av utsläpp görs till Naturvårdsverket. Avgiften ska vara redovisad senast 25 januari året efter redovisningsperioden enligt lag 2002:411. Avgiften ska betalas senast 1 oktober året efter redovisningsperioden och betalas in till Naturvårdsverket. NOx-lagstiftningen ligger under skattelagstiftningen som skatteförfarandelagen 2011:1244, och består av lag, förordning och föreskrifter. Att NOx-lagstiftningen regleras av skattelagstiftningen betyder att även Naturvårdsverkets tillsyn regleras skattelagstiftningen. Om en produktionsenhet har producerat mer än 25 GWh men inte har registrerats hos Naturvårdsverket finns det risk att skattebrott har begåtts enligt skatteförfarandelagen, som kväveoxidavgiften står under.

Fråga oss om mätningar för NOx

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Träffa våra kunder

Här hittar du referenser till en del av de verksamheter som vi utför mätningar och villkorskontroller för.