Mättjänster och emissionskontroller hos oss

Miljömätarna i Linköping har sedan 1992 hjälpt våra kunder med att utreda, mäta och kontrollera emissioner till luft. Idag har vi bred kompetens som både hjälper stora förbränningsanläggningar, anläggningar för avfallsförbränning, stora och små industriföretag och jordbruksverksamheter. Det ger dig en komplett partner med stor förståelse för olika typer av villkorskontroll och egenkontroller. 

Sedan 1993 är Miljömätarna ett ackrediterat företag, vilket gör att du har en oberoende aktör som kan se till att inrapportering av villkors-kontroller, NOx-deklarationer eller avstämning av QAL2 och AST blir säkra och korrekta. Vid mätningar som ligger utanför ackrediteringskrav följer vi nationella och internationella standarder. Det gör att din verksamhet får mätdata och analyser som är säkra och validerade. Står du inför utbyggnad av din verksamhet kan vi stötta med prestandaprover och tester av nya anläggningar, liksom spridningsberäkningar för att få en helhetssyn på emissioner inför avgörande beslutsfattande. 

Ackreditering

Miljömätarna är sedan början av 1993 ackrediterade av Swedac för att utföra mätningar/provtagningar på de vanligaste parametrarna. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt svensk lag. Laboratoriet uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025.

​​​​​​​Ackrediteringens omfattning har efter hand utökats allt mer och omfattar i dagsläget följande parametrar:
  • Direktvisande instrument: NOx, CO2, O2, CO, SO2, N2O, TOC och rökgasflöde (dynamiskt tryck)
  • Provtagning: stoft, fukt, SO2, SO3, HCl, HF, HBr, Hg-tot, NH3, metaller och dioxiner
  • Utöver dessa finns ackreditering för: jämförande mätning, temperatur och beräkning av rökgasflöde
Vill du veta mer? Läs den fullständiga Metodförteckningen, för den ackrediterade verksamheten.