30 års erfarenhet av emissionsmätningar

Miljömätarna

Våra Tjänster

Miljömätarna i Linköping AB är ett ackrediterat företag (se ackreditering) som sedan starten 1992 tillhandahåller tjänster inom miljöområdet som besiktningar, mätningar, analyser och utredningar. I de fall mätningar och provtagningar av parametrar som ligger utanför ackrediteringen utförs så görs detta i enlighet med nationella eller internationella standarder.

Tyngdpunkten ligger på mätningar och utredningar av utsläpp till luft från industrier t.ex. förbränningsanläggningar.
Typiska Miljömätaruppdrag inom industri och förbränningsanläggningar är;

· Emissionsmätningar för villkorskontroll

Utgår från de av tillstånds- eller tillsynsmyndigheten fastställda villkoren för utsläpp till luft. Se ”Metodförteckning” för vilka parametrar MM är ackrediterade för.

· Emissionsmätningar enligt SFS 2013:252 och SFS 2013:253

Kontrollmätningarna kan delas upp i två delar. 

En del består i att Miljömätarna genomför kalibrerings- och kontrollmätningar av verksamhetsutövarens egna mätsystem (kallat AMS, eller Automatiskt Mät System) i enlighet med standarden SS-EN 14 181. I förordningen SFS 2013:252 (Stora förbränningsanläggningar) gäller detta NOx, SO2 och stoft. I SFS 2013:253 (Avfalls- och samförbränning) gäller det NOx, SO2, stoft, CO, TOC, HF och HCl. Mätningarna utförs normalt en gång per år.

Den andra delen består av kontrollmätningar av parametrar som inte mäts i verksamhetsutövarens egna mätsystem (Dioxiner och metaller, men även HF, HCl och stoft om verksamheten har dispens från att själva mäta dessa parametrar). Mätningarna utförs normalt två gånger per år. Vid helt nya anläggningar görs mätningar fyra gånger under det första året som anläggningen är i bruk.

· Jämförande NOx mätningar enligt NFS 2016:13

Årliga jämförande mätningar enligt ”Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion” (NFS 2016:13)  
 
Enligt NOx-avgiftsystemet, Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, ska förbränningsanläggningar med en nyttiggjord energiproduktion av minst 25 GWh årligen utföra en jämförande mätning i enlighet med NFS 2016:13. 

Mätningarna ska utföras av ackrediterat laboratorium (t.ex. Miljömätarna) och omfattar NOx/NO, O2 (eller CO2) och rökgasflöde (mätning eller beräkning). Mätningen pågår normalt minst 10 timmar (undantag vid gas- eller oljeeldning och växlande mätsystem). Värden från verksamhetsutövarens mätsystem och kontrollmätsystemet jämför sedan mot varandra och kraven i NFS 2016:13.

· QAL 2, AST och andra kontroller enligt SS-EN 14181

Kontroller enligt standarden ”Utsläpp och utomhusluft – Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem (SS-EN 14181)

​Standarden SS-EN 14181 reglerar hur verksamhetsutövare inom avfalls- och samförbränning, samt stora förbränningsanläggningar ska kvalitetssäkra sina mätresultat. Kvalitetssäkringen (QAL, eller Qality Assurance Level) är uppdelad i tre delar:

QAL 1 – Ställer kvalitets- och redovisningskrav på leverantörer av mätinstrument.

QAL 2 – Där ett ackrediterat mätlaboratorium (t.ex. Miljömätarna) med hjälp av SRM (Standardreferensmetoder) tar ut ett antal parallella prover mot verksamhetsutövarens egna mätsystem (AMS). Genom statistisk bearbetning och analys tar vi fram en kalibrerfunktion för varje parametrar. Kalibrerfunktionerna läggs sen in i verksamhetsutövarens mätsystem för att justera upp eller ner egna mätdata till samma nivåer som SRM.

QAL 3 – Styr verksamhetsutövarens egenkontroll av AMS, så att mätdata är kvalitetssäkrade.

Till kvalitetssäkringen hör även en årlig kontroll av om kalibrerfunktionerna fortfarande är giltiga, en så kallad AST (Annual Surveillance Test).

Miljömätarna utför QAL 2-kalibrering (vart femte år) och AST (en gång per år) åt verksamhetsutövaren. I samband med AST ska även funktions- och linjäritetskontroll av instrumentet utföras. Dessa kontroller kan med fördel även utföras innan QAL 2-kalibreringen.

· Mätningar för verksamhetsutövarens egenkontroll eller andra utredningar

Verksamhetsutövare behöver ibland göra utredningar och kontroller i sin egenkontroll, som ligger utanför övriga lagkrav. Där kan vi t.ex. hyra ut instrument eller själva utföra mätningar. Se ”Metodförteckning” för aktuella, MM-ackrediterade, parametrar. Emissionsmätningar av andra parametrar, exempelvis oljedimma, utsläpp till vatten, multikomponentmätning med FTIR-instrument
(av tex; HF, HCI, H2O, SO2, NO, NO2, CO, CO2, NH3, N2O, C3H8, C2H6 och CH4), än de MM har ackreditering för utförs vid vissa tillfällen.

· Prestandaprov vid nya eller ombyggda industrier eller förbränningsanläggningar

Utgår från fastställda prestandakrav på ny eller ombyggd anläggning. Mätprogram fastställs ofta i dialog med beställare och leverantör. Ju tidigare i planeringen vi kontaktas, desto bättre. Detta för att undvika att mätplatser är olämpliga eller inte uppfyller krav i standarder (t.ex. Standarden SS-EN 15259 – Luftkvalitet – utsläpp och utomhusluft – Strategi, planering, rapportering och utformning av mätplatser vid emissionsmätningar) etc.

Se ”Metodförteckning” för vilka aktuella, MM-ackrediterade, parametrar. Emissionsmätningar av andra parametrar (exempelvis oljedimma, utsläpp till vatten etc..) än de MM har ackreditering för utförs vid vissa tillfällen.

· Periodiska besiktningar

Periodiska besiktningar omfattar normalt en del med emissionsmätningar för villkorskontroll och en ”besiktningsrunda”, där övriga villkor och allmän uppfyllnad av lagkrav (exempelvis kemikalie- och avfallshantering) kontrolleras. 

Punkter som kan komma att kontrolleras, kommenteras vid den periodiska besiktningen är t.ex.

• Föregående besiktningsrapport
• Kontrollprogram-kvalitet, ålder, sköts egenkontrollen enligt kontrollprogram
• Eventuella förändringar av produktion/anläggningar
• Delegering, ansvarsfördelning i miljöfrågor
• Kemikaliehantering (egenkontroll, produktval, säkerhetsdatablad, märkning)
• Hantering och förvaring av avfall(sortering, transport, mottagare, transportdokument)
• Skötsel- och driftinstruktioner (Anläggningar, Mätinstrument)
• Underhållsrutiner, reservdelsförsörjning, driftövervakning
• Journalföring
• Reningsutrustning, funktionskontroll
• Larmsystem
• Riskanalyser

· Underlag för spridningsberäkningar

Miljömätarna kan vara behjälpliga i framtagandet av data till spridningsberäkningar vid nya eller befintliga förbrännings-anläggningar. På grund av teknikutvecklingen när det gäller spridningsmodeller genomför vi numera sällan egna spridnings-beräkningar. Beräkningarna utförs normalt istället av en underkonsult med spridningsberäkningar som specialitet, t.ex. SMHI.

Ackreditering

Miljömätarna är sedan början av 1993 ackrediterade av Swedac för att utföra mätningar/provtagningar på de vanligaste parametrarna. Laboratorier ackrediteras av "Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll" enligt svensk lag. Laboratoriet uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025.
Ackrediteringens omfattning har efter hand utökats och omfattar i dagsläget följande parametrar:
  • Direktvisande instrument: NOx, CO2, O2, CO, SO2, N2O, TOC och rökgasflöde (dynamiskt tryck)
  • Provtagning: Stoft, fukt, SO2, SO3, HCl, HF, HBr, Hg-tot, NH3, metaller och dioxiner
  • Utöver dessa finns ackreditering för: jämförande mätning, temperatur och beräkning av rökgasflöde
Här är en länk till den fullständiga Metodförteckningen, för den ackrediterade verksamheten.

Referenser

Här hittar du referenser till en del av de verksamheter som är uppdragsgivare åt oss.
test