Kvalitetspolicy

Nedanstående kvalitetspolicy är ett utdrag ur Miljömätarnas kvalitetsmanual.
  • Miljömätarna i Linköping AB tillhandahåller tjänster för industrier och kommuner m m vad gäller besiktningar, mätningar, analyser och utredningar inom miljöområdet. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på mätningar och utredningar avseende utsläpp till luft från miljöstörande verksamheter. För detta används Miljömätarna i Linköping AB:s mobila luftlaboratorium samt det stationära laboratoriet i Linköping.
  • Miljömätarna i Linköping AB skall verka för att allt arbete som utförs skall hålla högsta möjliga kvalitet. Samtliga arbeten som utförs inom ramen för ackrediteringen skall följa vad som är skrivet i företagets kvalitetsmanual.
  • Målet med kvalitetssystemet är att Miljömätarna i Linköping AB skall kunna tillhandahålla tjänster med högsta möjliga kvalitet inom företagets verksamhetsområde. Företaget och dess anställda skall verka för att ständigt förbättra och utveckla kompetens, utrustning och kvalitet.
  • All personal i företaget skall vara insatt i laboratoriets kvalitetssystem och följa alla rutiner som beskrivs i kvalitetsmanualen och till denna relaterade dokument.
  • All personal skall ha tillgång till all dokumentation som framtages i detta ärende. Alla metoder och beskrivningar skall finnas tillgängliga för samtliga anställda i företaget.
  • Miljömätarna i Linköping AB åtar sig genom kvalitetssystem samt kvalitetsmanual och till den relaterade dokument att uppfylla ackrediteringens krav.