Avfalls- och samförbränning

Kontroll av automatiska mätsystem och villkorskontroller enligt gällande föreskrifter och standarder.

Emissionsmätningar inom avfalls- och samförbränning

Emissionskontroller inom avfalls- och samförbränningsområdet är av stor vikt och vi har de senaste åren sett en stadig ökning av antalet uppdrag och uppdragens storlek och omfattning. Verksamheter inom avfalls- och samförbränning har i sin dagliga drift höga krav på kontroll av utsläppsnivåer. Mycket regleras via förordningar, som SFS 2013:253 och standarder, som SS-EN 14 181, när vi hjälper till kontroller och emissionsmätningar inom kraft- och värmesektorn eller till exempel massaindustrin.

Med Miljömätarna har din verksamhet tillgång till över 30 års erfarenhet av arbete med insamling av rådata, analys av data, mätmetoder, kalibreringar och ständig förbättring och utveckling av våra metoder. Det ger säkerhet i de villkorskontroller som behöver utföras men även beredskap när behov av nya mätningar, utredningar eller andra kontroller uppstår. ​​​​​​​

Väg till minskad miljöpåverkan med emissions-mätningar

Energiproducenter inom avfalls- och samförbränningområdet behöver utföra olika kontroller och emissionsmätningar enligt förordningen SFS 2013:253. Det handlar bland annat om mätningar av stoft, kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), totalt organiskt kol (TOC), vätefluorid (HF) och väteklorid (HCI). Tillsammans med oss får du kunskap om hur verksamhetens emissioner ser ut och all mätdata som behövs för att kunna rapportera in resultatet till Naturvårdsverket och andra myndigheter. 

När det handlar om avfalls- och samförbränning så utför vi även kontrollmätningar av parametrar som ligger utanför verksamhetsutövarens egna mätsystem. Det innebär vanligen två kontroller om året. Är anläggningen nybyggd och precis tagen i bruk ska fyra mätningar göras under anläggningens första år.

Hur får din verksamhet säkra mätdata av Miljömätarna?

Kontroller av avfallsförbränning och samförbränning handlar till en del om att se till att de automatiska system som övervakar emissioner fungerar korrekt och är tillförlitliga. För att kunna lita på de mätdata som tas fram från din verksamhets eget system ingår alltid att göra en genomgång och jämförelse mot de standardreferensmetoder som Miljömätarna använder. Där vi tar fram värden som kan användas för kalibrering av företagens automatiska mätsystem. Kalibreringsfunktioner som vi tar fram åt er skrivs in i mjukvaran som det automatiska systemet använder. Du behöver generellt göra en kalibrering minst vart femte år.

När vi utför en kalibrering enligt SS-EN 14181 (QAL2) är det avgörande att ta ut tillräckligt många parallellprover, annars blir inte kalibreringen och den eventuella justeringen giltig. Vi tar normalt ut cirka 20 parallellprover, vilket oftast innebär ett par dagars arbete på plats. Under tiden proverna tas så varieras halterna av det vi mäter i anläggningen på ett sådant sätt så att vi får ut olika nivåer inom det som normalt kan förekomma. Efter provtagningen analyseras och sorteras provtagningsserien. Analysen avgör om några parallellprover behöver plockas bort ur provtagningsserien innan kalibreringsfunktioner beräknas.

För att kontrollera hur värdena mellan AMS och SRM är spridda görs också en beräkning av variabiliteten, inom parametrarnas begränsningsvärden och tillåtna osäkerhet.

Ackreditering hos SWEDAC och en erfaren partner i Miljömätarna

Miljömätarna är sedan början av 1993 ackrediterade av Swedac för att utföra mätningar och provtagningar på de vanligaste parametrarna. Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt svensk lag. Laboratoriet hos Miljömätarna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025.

Ackrediteringens omfattning hos Miljömätarna har efter hand utökats och omfattar i dagsläget följande parametrar:
Direktvisande instrument: NOx, CO2, O2, CO, SO2, N2O, TOC och rökgasflöde (dynamiskt tryck)
Manuell provtagning: stoft, fukt, SO2, SO3, HCl, HF, HBr, Hg-tot, NH3, metaller och dioxiner
Utöver dessa finns ackreditering för: QAL2, AST, jämförande mätning, temperatur och beräkning av rökgasflöde

Vill du veta mer? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion och rådgivning!

Vill du veta mer?

Växel: 013-36 22 20
​​​​​​​E-post: mm@miljomatarna.se

Emissions-
mätningar för avfallsförbränning

Läs om vilka uppdragsgivare Miljömätarna arbetar tillsammans med för kontroll av mätsystem och emissioner inom  avfallsförbränning.